PRIVACY VERKLARING TOV Teteringen

TOV Teteringen gevestigd en kantoorhoudende te Teteringen (4847AA) aan de Hoolstraat33, hierna te noemen “TOV Teteringen” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

TOV Teteringen verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.
In deze Privacy Verklaring informeert TOV Teteringen u over de manier waarop TOV Teteringen uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen inverzet kunt.

Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door TOV Teteringen worden aangeboden op tov-teteringen.nl.Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daar van

1. Uw account
In uw account op tov-teteringen.nl slaat TOV Teteringen onder andere de volgende informatie op: uw naam, telefoonnummer & e-mailadres.
Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. TOV Teteringen geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:a) De doorgifte geschiedt aan een door TOV Teteringen voor de in deze Privacy Verklaringopgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden TOV Teteringen een overeenkomstheeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde  met uw persoonsgegevens;
b) TOV Teteringen op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. TOV Teteringen maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die TOV Teteringen ontvangt.
Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@tov-teteringen.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van hetwebsite.
Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat TOV Teteringen tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party sessioncookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op tov-teteringen.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid TOV Teteringen
1. TOV Teteringen heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die TOV Teteringen verwerkt ten behoeve van tov-teteringen.nl. TOV Teteringen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Artikel 7 Bewaartermijn
1. TOV Teteringen bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatstebezoek aan tov-teteringen.nl, tenzij TOV Teteringen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. TOV Teteringen behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via tov-teteringen.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van tov-teteringen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en tov-teteringen.nl in de gaten.
De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-05-2018.